Chỉ cho phép ip nhất định kết nối ssh bằng iptables

Chỉ cho phép ip nhất định kết nối ssh bằng iptables Bài viết nhằm hướng dẫn đặt giới hạn chỉ ip X.X.X.X cho phép kết nối ssh đến vps/server ip Y.Y.Y.Y bằng iptables bằng cách đơn giản dễ hiểu nhất. Rules tham khảo #Tạo chain mới thế hiện ip được cho phép kết nối ssh […]

Read More

Hướng dẫn kết nối SSH bằng PuTTY đến server

Để có thể SSH bằng PuTTY đến server, quý khách cần chuẩn bị các thông tin sau đây để đăng nhập: Địa chỉ IP của server, Username, Password, Port (mặc định là 22). Các thông tin trên sẽ được VIETNIX gửi về email quý khách đã dùng khi đăng ký dịch vụ. Trường hợp gặp […]

Read More