Cấu hình FTP Passive cho dịch vụ Haproxy forward

Trong quá trình setup dịch vụ Haproxy forward về server backend, chắc hẳn chúng ta đôi lúc gặp trường hợp cần cho dịch vụ FTP qua Haproxy. Nếu chỉ thao tác listen port 20 và 21, sau đó forward về server backend sẽ gặp lỗi. Nguyên nhân lỗi do cơ chế mặc định của FTP […]

Read More