Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt SSL cho Website.


Bước 1: Kiểm tra file cert

 • Upload cert lên VPS/Server Windows.

Bước 2: Cấu hình SSL

 • Vào Start -> RunIIS để vào giao diện Internet Information Services (IIS) Manager

 • Trong giao diện IIS Manager, vào <Tên Computer> -> IIS -> Server Certificates

 • Chọn Complete Certificates Request..

 • Trong giao diện Complete Certificate Request, chọn đường dẫn đến cert tương ứng và điền domain tương ứng vào Friendly name.

 • Vào domain tương ứng, chọn Bindings...

 • Trong giao diện Site Binding, chọn Add. Sau đó, điền Typehttps, chọn tên cert vừa add vào SSL Certificate.

 • Chọn Restart để apply cấu hình mới.

Bước 3: Force SSL

 • Chọn Add Rule(s)..

 • Chọn Blank rule

 • Điền tên Rule tương ứng.
 • Trong giao diện Edit Inbound Rule, điền các thông tin tương ứng:

1. Match URL

2. Conditions

3. Action

 • Chọn Apply để apply các cấu hình.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *