Bài viết nhằm hướng dẫn mở cổng trên Windows firewall. Trong bài viết sẽ ví dụ mở port 1433 và chỉ cho phép ip 103.90.227.56 kết nối.

Bước 1: Truy cập Windows Firewall with Advanced Security và tạo rules mới

Bước 2: Chọn mode Port (Có thể chọn các mode khác tuỳ theo nhu cầu)

Bước 3: Chọn mode TCP hay UDP và port

Bước 4: Allow the Connection

Bước 5: Next và đặt tên rules

Bước 6: Sau khi rules tạo xong điều chỉnh allow kết nối và allow ip kết nối

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *