Trong quá trình sử dụng HĐH Linux, đôi khi chúng ta gặp trường hợp cần add thêm một hoặc một số IP local (các IP này là ip private, không public được ra internet, chỉ có tác dụng trên chính server đó hoặc trong cùng mạng LAN).
Chúng ta có thể add rất đơn giản với câu lệnh như sau:

/sbin/ip addr add 192.168.53.1/24 dev eth0

Câu lệnh trên sẽ add thêm IP 192.168.53.1, prefix /24 vào card mạng eth0, chúng ta sẽ thay eth0 bằng card mạng muốn add vào trên server của mình.
Khi reboot server, IP mà chúng ta thêm vào sẽ bị mất, do đó chúng ta add các command vào file /etc/rc.local để khi reboot IP tự add lại.

echo "ip addr add 192.168.53.1/24 dev eth0" >> /etc/rc.local"

Nếu muốn add nhiều IP thì chúng ta tiếp tục chạy command trên với IP theo ý muốn.

Ví dụ: Hình minh họa bên dưới đã add 7 IP local 192.168.53.1 -> 192.168.53.7 vào card eth0.


Lưu ý:
Bên cạnh phương pháp trên, nếu sử dụng HĐH Centos hoặc họ Redhat và muốn add một range IP cùng lúc bạn có thể add nhanh hơn với hướng dẫn như bên dưới.
Ví dụ bạn đã có IP: 192.168.53.1 trên card eth0 và muốn add thêm từ 192.168.53.2 -> 192.168.53.100, bạn thêm vào 1 file config:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range0

rồi thêm nội dung như sau:

IPADDR_START=192.168.53.2
IPADDR_END=192.168.53.100
CLONENUM_START=0

Giải thích các thông số:

IPADDR_START: IP đầu của range muốn add
IPADDR_END: IP cuối của range muốn add
CLONENUM_START: số bắt đầu của alias interface (như ví dụ trên sẽ là eth0:0).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *