Chỉ cho phép ip nhất định kết nối ssh bằng iptables

Bài viết nhằm hướng dẫn đặt giới hạn chỉ ip X.X.X.X cho phép kết nối ssh đến vps/server ip Y.Y.Y.Y bằng iptables bằng cách đơn giản dễ hiểu nhất.

Rules tham khảo


#Tạo chain mới thế hiện ip được cho phép kết nối ssh
iptables -N ssh_allowed

#Cho phép ip X.X.X.X kết nối ssh
iptables -I ssh_allowed -p tcp -s X.X.X.X --dport ssh -j ACCEPT

#Chặn tất cả các ip kết nối ssh.
iptables -A ssh_allowed -p tcp --dport ssh -j DROP

#Thực hiện cho chạy chain ssh_allowed trong iptables flow
iptables -I INPUT -p tcp -j ssh_allowed

Chúc bạn thành công.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *