Hướng dẫn kiểm tra dung lượng thư mục trên server

Quý khách có thể kiểm tra dung lượng thư mục trên server để xác định các thư mục chiếm nhiều ổ cứng và có hướng xử lý thích hợp bằng 2 cách đơn giản sau đây: Kiểm tra trên server bằng WinSCP. Kiểm tra trên server bằng “ncdu” thông qua SSH. 1. Kiểm tra dung […]

Read More

Hướng dẫn kết nối SSH bằng PuTTY đến server

Để có thể SSH bằng PuTTY đến server, quý khách cần chuẩn bị các thông tin sau đây để đăng nhập: Địa chỉ IP của server, Username, Password, Port (mặc định là 22). Các thông tin trên sẽ được VIETNIX gửi về email quý khách đã dùng khi đăng ký dịch vụ. Trường hợp gặp […]

Read More